4. marca 2018

5. kyu

Skúšobný poriadok 5. kyu

Kamae – Pozície rúk 
Gedan-gamae
Hasso-gamae
Fuko-gamae
Taiki-gamae
Aiki-gamae
Jodan-gamae

Ashi-tachi – Pozície nôh
Kiba-dachi
Zenkutsu-dachi
Kokutsu-dachi
Neko-ashi

Ashi-hakobi – Pohyby
Juji-sagari
Hiki-ashi
Kani-ashi
Tobi-sagari

Kata&Embu – Formálne pohyby
Giwa-ken-dai-ichi
Giwa-ken-dai-ni
Tenchi-ken-dai-ichi
5.Kyu-Embu

Tai-sabaki – Pohyby tela
Ryusui
Furimi
Tobi-sagari
Hiraki-sagari
Han-tenkan-90-omote
Zen-tenkan-180

Ukemi – Pády
Kaiten-yoko-ukemi
Katate-daisharin
Kaiten-daisharin
Suberi-ukemi

Uke – Bloky
Uwa-uke
Shita-uke
Uchi-uke-jodan
Uchi-uke-chudan
Oshi uke

Tsuki,atemi – Údery
Kihon-zuki
Jun-zuki
Gyaku-zuki
Me-uchi

Keri – Kopy
Kihon-geri
Jun-geri
Gyaku-geri

Shuho – Stabilizácia tela
Kagite-shuho

Nuki-waza – Uvoľnenie z úchopu
Kote-nuki
Gassho-nuki
Johaku-nuki
Sode-nuki
Wa-nuki

Katame-waza – Znehybnenia
Ura-gatame
Omote-gatame

Nage+gyaku waza – Hody
Gyakugote
Katate-udedori-nage
Koshi-kuzushi-nage
Kote-nage
Seio-nage